☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Działalność Regulowana

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Milejewie uprzejmie informuje,
że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły
w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Milejewo prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Milejewo.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
  1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art.14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. wyżej cytowanej ustawy,
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 )”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wójt Gminy Milejewo dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze. zm.) przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie  14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku.

Uzupełnienie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Milejewie lub biuletynie informacji publicznej tego urzędu.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50% stawki określonej za wpis (czyli 25,00 zł dot. to rozszerzenia działalności), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Milejewo przy ul. Elbląska 47 (pok. Nr 18) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejewo: milejewo-ug.bip-wm.pl.

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). 

1.       Wniosek o wpis do rejestracji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.     Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4.       Rejestr Działalności Regulowanej.

5. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wytworzył:
Aneta Witkowska
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2012-06-27 13:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Gniadek
(2019-01-10 10:45:42)
 
 
liczba odwiedzin: 2014534

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X