☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Niedziela 29.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie " „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, na terenie Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie - "Dostawy węgla w sezonie zimowym 2019/2020 do placówek oświatowych Gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie Współdziałanie w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Milejewie”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2018/2019, na terenie Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie - "Dostawy węgla w sezonie zimowym 2018/2019 do placówek oświatowych Gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie " Modernizacja drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo"

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Milejewo”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie „Przewóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2018/2019”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” - montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, na terenie Gminy Milejewo"

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na zadanie "Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2017/2018 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie"

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. "Zakup nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów do pracowni matematycznej i przyrodniczej Gimnazjum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Milejewie, w ramach projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie”, nr wniosku RPWM.02.02.02-28-0010/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020".

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo, Milejewo i Majewo, gm. Milejewo”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Przewóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2017/2018”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Milejewo”

OGŁOSZENIE


UD\ZIELENIE ZAMÓWIENIA na Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – I etap

OGŁOSZENIE


UD\ZIELENIE ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo 

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo"
OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Dostawy węgla w sezonie zimowym 2016/2017 do placówek oświatowych Gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Przewóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2016/2017”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 na terenie Gminy Milejewo”

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja drogi gminnej ( dz. nr 146/9 ) w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo, na odcinku 890 mb.

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - I etap termomodernizacji polegający na wykonaniu docieplenia ścian budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejewie

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Milejewo

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Obsługa weterynaryjna polegająca na zapewnieniu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Milejewo – gotowość podjęcia działań na każde telefoniczne zgłoszenie, sterylizacji i kastracji bezdomnych psów oraz kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. Cząstkowa modernizacja nawierzchni drogi gminnej ( dz. nr 73) w miejscowości Huta Żuławska, gm. Milejewo
OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. Remont dachu świetlicy wiejskiej w Stobojach, gm. Milejewo.

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Milejewo"

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Dostawy węgla w sezonie zimowym 2015/2016 do placówek oświatowych Gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie” 

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Milejewo”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Przewóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2015/2016”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn."Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej nr 1135N w miejscowości Pomorska Wieś, gm. Milejewo"

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na realizację zadania pn. „Odśnieżanie dróg gminnych i chodników w sezonie zimowym 2014/2015”

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na „Dostawy węgla w sezonie zimowym 2014/2015 do placówek oświatowych Gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie” 

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na Modernizację drogi gminnej ( dz. nr 271 ) we wsi Milejewo, gm. Milejewo na odcinku 220 mb..

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na dostawę nowego samochodu z fabryczną homologacją na samochód 9 - cio osobowy z przystosowaniem do przewozu 1 osoby na wózku, dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim

OGŁOSZENIE


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na remont schodów oraz wykonanie chodnika do budynku Urzędu Gminy w Milejewie

OGŁOSZENIE


Udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Szkolenie dla 13 uczestników projektu od aktywnej integracji do samorealizacji"

OGŁOSZENIE


Udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Odśnieżanie dróg gminnych i chodników w sezonie zimowym 2013/2014"

OGŁOSZENIE


Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

OGŁOSZENIE


Dostawe Węgla

Ogłoszenie


Wykonanie na rzecz Zamawiającego Indywidualnych Profili Edukacyjno-Zawodowych dla 142 uczniów Gimnazjum w Milejewie oraz przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego zajęć warsztatowych dla 182 uczniów Gimnazjum w Milejewie w okresie od 1 września 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

OGŁOSZENIE


PRZEPROWADZENIE NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO KURSÓW - SZKOLEŃ DLA 11 UCZESTNIKÓW PROJEKTU OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO SAMOREALIZACJI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE


Roboty budowlane Modernizacja ( remont ) drogi gminnej ( dz. nr 412, dz. nr 411/1 i dz. nr 436 ) w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo na odcinku 365 mb. oraz wykonanie remontu łącznika z drogą serwisową S22 ( dz. nr 436 ) o dł. 21

OGŁOSZENIE


Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Milejewo w roku szkolnym 2013/2014

OGŁOSZENIE


Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Milejewo

Milejewo: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Milejewo
data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71229 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2312282, 2312284, faks 055 2363836.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Milejewo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Milejewo oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), tj. Zakładu Utylizacji Odpadów sp z o.o. w Elblągu ul. Mazurska 42. 2) Wyposażenie oraz dostarczenie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na których zamieszkują mieszkańcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CLEANER Zakład Sprzątania ZPChr Spólka jawna M. Bukowski, G. Misiewicz, ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 243000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 243000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 409481,48
  • Waluta: PLN.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Milejewo

                                                                                                                                                                                                                   mgr Ryszard JANUSZ


Realizacja zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013 na terenie Gminy Milejewo

pobierz


Remontu schodów wejściowych, chodnika oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Milejewie, gm. Milejewo
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu schodów wejściowych, chodnika oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Milejewie, gm. Milejewo


ORLIK 2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania- ORLIK 2012


Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo.


Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukrurą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gm. Milejewo.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukrurą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gm. Milejewo.


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2013-11-19 21:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Gniadek
(2019-12-24 11:51:25)
 
 
ilość odwiedzin: 1655470

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X