☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Wtorek 07.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM -WÓJT GMINY MILEJEWO OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ  AUTOBUSU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

formularz ofertowy - plik do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo."

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

OGŁOSZENIE- plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania

Załączniki od nr 1 do nr 6  - do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy

Załączniki od 8 do 10 b - do SIWZ:

Część 1. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Milejewie”

Załączniki dotyczące -  BUDYNKU URZĘDU GMINY MILEJEWO:

Załącznik nr 8 - Projekt - plik do pobrania

Załącznik nr 9  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - plik do pobrania

Załącznik nr 10 - Przedmiary:

- elektryczna

- sanitarna

- budowlana

Część 2. „Termomodernizacja budynku nr 40 w Pomorskiej Wsi”

 Załączniki dotyczące  - BUDYNKU POMORSKA WIEŚ 40;

Załącznik nr 8a  - Projekt - plik do pobrania

Załącznik nr 9a  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - plik do pobrania

Załącznik nr 10a - Przedmiary:

- elektryczna

- sanitarna

- budowlana

Część 3. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”

Załączniki dotyczące  - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILEJEWIE:

Załącznik nr 8b  - Projekt - plik do pobrania

Załącznik nr 9b  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - plik do pobrania

Załącznik nr 10b  - Przedmiary:

- elektryczna

- sanitarna

- budowlana


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM -WÓJT GMINY MILEJEWO OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ  AUTOBUSU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

formularz ofertowy - plik do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM -WÓJT GMINY MILEJEWO OGŁASZA PISEMNY OFERTOWY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ  AUTOBUSU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE - plik do pobrania

formularz ofertowy - plik do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo

SIWZ - plik do pobrania

Załącznik nr 10 - wzór umowy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo

SIWZ - plik do pobrania

Załącznik nr 10 - wzór umowy


24.10.2019r. - Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - "Na zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, na terenie Gminy Milejewo"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Dostawy węgla w sezonie zimowym 2019/2020 do placówek oświatowych Gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Współdziałanie w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Milejewie”

1) Pytania i odpowiedzi do SIWZ - plik do pobrania

2) Pytania i odpowiedzi do SIWZ - plik do pobrania

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załącznik_nr 1_Oferta

załącznik_Nr 2_oświadczenie

załącznik_nr 3_opis techniczny

załącznik_nr 4_wzór_umowy

załącznik_nr 5_wykaz dostaw

załącznik_nr 6_wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego

zacznik_nr 7_oswiadczenie_tajemnica_przedsiebiorstwa

zalacznik_nr 8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

 

 


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - „Porządkowanie działek gminnych poprzez wycinkę drzew, zarośli, zrębkowanie urobku”


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - "Na zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2018/2019, na terenie Gminy Milejewo"


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT -" Na dostawę węgla  w sezonie grzewczym 2018/2019 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie."

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT „Zakup dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania


INFORMACJA O OGŁOSZENIU - " Oferta na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Milejewie" - plik do pobrania


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na „Modernizację drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

załącznik - przedmiar robót - plik do pobrania


INFORMACJA O OGŁOSZENIU - "Oferta na dostawę nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów oraz akcesoriów do pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Milejewie"

II - Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego c.d.  - plik do pobrania

I  - Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego c.d. - plik do pobrania

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA - plik do pobrania

INFORMACJA O OGŁOSZENIU - plik do pobrania


INFORMACJA O OGŁOSZENIU -  Wykonanie Indywidualnego Profilu Edukacyjno-Zawodowego (IPEZ)

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA - plik do pobrania    Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa budynku szatniowo – klubowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej, w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo – etap II"

OGŁOSZENIE

SIWZ

Projekt zamienny - architektura i konstrukcja

Projekt-branża elektryczna

Projekt-branża sanitarna

przedmiar - branża budowlana nr 1

przedmiar - branża budowlana nr 2

Przedmiar branża elektryczna

Przedmiar branża wod-kan

STWiOR - branża budowlana

STWiOR- branża drogowa

STWiOR- branża elektryczna

STWiOR- branża sanitarna


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT naWykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

załącznik - przedmiar robót - plik do pobrania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych Gminy Milejewo"

INFORMACJA o zmianie zapisów SIWZ i wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie zmiana

SIWZ zmiana  - Wzór umowy zał nr 6.1 - Wzór umowy zał nr 6

OGŁOSZENIE

SIWZ

Wzór umowy zał nr 6.1

Wzór umowy zał nr 6

STWiOR - Szkoła Podstawowa w Milejewie;

                - Świetlica w Pomorskiej Wsi;

               - Urząd Gminy w Milejewie

Projekty wykonawcze:

               - Szkoła Milejewo projekt wykonawczy;

               - Pomorska Wieś projekt wykonawczy;

              - UG projekt wykonawczy


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na udzielenie konsultacji i poradnictwa osobom z problemami uzależnień, doświadczających przemocy w rodzinie, a także członkom ich rodzin w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Milejewie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Projekt umowy
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
 5. Formularz ofertowy

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT  na "Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2017/2018 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie"

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Siwz
 3. projekt umowy
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na    „Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, na terenie Gminy Milejewo”

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia - siwz
 3. projekt umowy
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Informacje o ogłoszeniu - plik do pobrania

Załączniki

Pytania i odpowiedzi


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na    „Modernizację drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo, Milejewo i Majewo, gm. Milejewo

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
 4. Przedmiar robót
 5. Informacja o przedmiocie zamówienia

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na  Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT  - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty - plik do pobrania
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - plik do pobrania
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania plik do pobrania
 4. Przedmiar robót  ( dotyczy I i II etapu )
  Załączniki:
  branża budowlana, branża sanitarna, branże elektryczna
 5. Projekt budowlany ( szkice i rysunki )
  Załączniki:
  a) branża budowlana:

- przekrój aa

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A8

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A7

- Rzut fundamentów

- Rzut przyziemia

- Rzut więźby dachowej

- Zestawienie stolarki

         b) branża sanitarna:

- Instalacje i przyłącza wod.-kan.

- Plan zagospodarowania terenu

6.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Załączniki:

 

zakres rzeczowy I etapu - plik do pobrania

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - plik do pobrania

Projekt Zagospodarowania  Terenu OPIS TECHNICZNY_1 - plik do pobrania

STWiOR-''b'' - plik do pobrania

STWiOR-''s'' - plik do pobrania

7.  Informacja o przedmiocie zamówienia -plik do pobrania


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na  „Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – I etap”

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
 4. Przedmiar robót  ( etap I wynosi 57% robót określonych w przedmiarze )
 5. Informacja o przedmiocie zamówienia

Informacje o ogłoszeniu z 5 czerwca 2017 roku ( data zamieszczenia )


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”

Ogłoszenie

SIWZ

wzór umowy - zał. nr 8 do SIWZ 

Pytania I odpowiedzi do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - "Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo"

Wyjaśnienia dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót dotyczy całego etapu budowy. Dla potrzeb niniejszego postępowania

należy skorzystać z pozycji dotyczących - wykonania I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo.

Zamawiający załącza dodatkowe dokumenty:

1. zakres rzeczowy I etapu - plik do pobrania

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - plik do pobrania

3. Projekt Zagospodarowania  Terenu OPIS TECHNICZNY_1 - plik do pobrania

4. STWiOR-''b'' - plik do pobrania

5. STWiOR-''s'' - plik do pobrania

 

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu „Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo - klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo"

Ogłoszenie

SIWZ

wzór umowy - zał. nr 6 do siwz

Przedmiar robót: branża budowlana, branża sanitarna, branże elektryczna

Rysunki - I etap:

a) branża budowlana:

- przekrój aa

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A8

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A7

- Rzut fundamentów

- Rzut przyziemia

- Rzut więźby dachowej

- Zestawienie stolarki

 b) branża sanitarna:

- Instalacje i przyłącza wod.-kan.

- Plan zagospodarowania terenu

PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo"

Na prośbę jednego z oferentów udostępniamy w wersji edytowalnej SIWZ - plik do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy - zal. nr 6 do siwz

Projekt budowlany:  część I    i   część II

STWiORB

Książka przedmiarów

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

Zaproszenie do składania ofert

a) formularz ofert

b) SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - I etap termomodernizacji polegający na wykonaniu docieplenia ścian budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany

Pytania i odpowiedzi i do SIWZ

Sprostowanie oczywistej omyłki do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

załącznik nr 3 do umowy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

zawiadomienie o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej nr 1135N w miejscowości Pomorska Wieś, gm. Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Opis techniczny

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu elbląskiego – gmina Milejewo

Ogłoszenie


III OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie.

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie

Ogłoszenie
SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: dostawa nowego samochodu z fabryczną homologacją na samochód 9 - cio osobowy z przystosowaniem do przewozu 1 osoby na wózku, dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim, z przejęciem w rozliczenie używanego samochodu 9 - osobowego stanowiącego własność Zamawiającego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wzór umowy

Załącznik do umowy
Wyjaśnienia do specyfikacji


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - modernizacja drogi gminnej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt remontu drogi

Projekt przebudowy zjazdu

Przedmiar

STWiORB


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - remont schodów oraz wykonanie chodnika do budynku Urzędu Gminy w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany

Przedmiar

Specyfikacje wykonania i odbioru robót


Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie na rzecz zamawiającego kursów szkoleń dla 13 uczestników projektu od aktywnej integracji do samorealizacji

Ogłoszenie

SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uchwała Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 - uchwała, uzasadnienie do uchwały, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXI/159/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu


PRZEPROWADZENIE NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO KURSÓW - SZKOLEŃ DLA 11 UCZESTNIKÓW PROJEKTU OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO SAMOREALIZACJI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

SIWZ


Remont OSP Pomorska Wieś, siwz, przedmiar oraz rysunki

Ogłoszenie o zamówieniu remont OSP Pomorska Wieś

OSP Pomorska Wieś Przedmiar

SIWZ remont remizy


Rysynki

1
2
3
4


Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE

SIWZ

Pytania i Odpowiedzi Na Pytanie do SIWZ

Pytania i Odpowiedzi Na Pytanie do SIWZ c.d.


Budowa placów zabaw w miejscowościach: Kamiennik Wielki, Pomorska Wieś i Zajączkowo, gm. Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Sprostowanie oczywistego błędu do SIWZ

Przedmiar Kamiennik Wielki

Przedmiar Pomorska Wieś

Przedmiar Zajączkowo

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ c.d.

Schematy wyposażenia


Rekultywacja terenu w Hucie Żuławskiej

Ogłoszenie


Remont schodów wejściowych, chodnika oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Milejewie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - plik do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: remont schodów wejściowych, chodnika oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Milejewie - plik do pobrania


STWIORB załączniki:

 Projekt budowlany- załączniki:

        Strona tytułowa

          Spis zawartości opracowania


Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gm. Milejewo.

Zawiadomienie o wyborze oferty
Wyjaśnienie do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Specyfikacja
Formularz ofertowy: Majewo, Milejewo, Ogrodniki
Przedmiar: Majewo, Milejewo, Ogrodniki, Przedmiar dodatkowy
Elementy wyposażenia punktów: Elementy wyposażenia boiska, Furtki ogrodzeń panelowych, Majewo - elelementy wyposażenia, Majewo - elementy wyposażenia 2, Milejewo - stół do ping ponga, Milejewo - wyposażenie placu zabaw, Milejewo - wyposażenie placu zabaw 2, Ogrodniki - schemat boiska, Ogrodzenie panelowe, Regulamin placów zabaw


Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wyjaśnienia do SIWZ

Zmiana (wydłużenie) terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót - Kamiennik Wielki

Przedmiar robót - Stoboje

Specyfikacja techniczna - wodociąg

Specyfikacja techniczna - kanalizacja

Przedmiar 1, 2, 3, 4 

Uzupełnienie:

Przedmiar - Kamiennik Wielki

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, przepompownie


 
 
ilość odwiedzin: 1658781

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X