Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Milejewie

Wtorek 20.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o zamówieniu

 

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na udzielenie konsultacji i poradnictwa osobom z problemami uzależnień, doświadczających przemocy w rodzinie, a także członkom ich rodzin w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Milejewie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Projekt umowy
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
 5. Formularz ofertowy

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT  na "Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2017/2018 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie"

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Siwz
 3. projekt umowy
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

 


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na    „Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, na terenie Gminy Milejewo”

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Informacja o przedmiocie zamówienia - siwz
 3. projekt umowy
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

 

 


Informacje o ogłoszeniu - plik do pobrania

Załączniki

Pytania i odpowiedzi


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na    „Modernizację drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo, Milejewo i Majewo, gm. Milejewo

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
 4. Przedmiar robót
 5. Informacja o przedmiocie zamówienia

 


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na  Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT  - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty - plik do pobrania
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - plik do pobrania
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania plik do pobrania
 4. Przedmiar robót  ( dotyczy I i II etapu )
  Załączniki:
  branża budowlana, branża sanitarna, branże elektryczna
 5. Projekt budowlany ( szkice i rysunki )
  Załączniki:
  a) branża budowlana:

- przekrój aa

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A8

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A7

- Rzut fundamentów

- Rzut przyziemia

- Rzut więźby dachowej

- Zestawienie stolarki

         b) branża sanitarna:

- Instalacje i przyłącza wod.-kan.

- Plan zagospodarowania terenu

6.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Załączniki:

 

zakres rzeczowy I etapu - plik do pobrania

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - plik do pobrania

Projekt Zagospodarowania  Terenu OPIS TECHNICZNY_1 - plik do pobrania

STWiOR-''b'' - plik do pobrania

STWiOR-''s'' - plik do pobrania

7.  Informacja o przedmiocie zamówienia -plik do pobrania

 


Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na  „Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – I etap”

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
 4. Przedmiar robót  ( etap I wynosi 57% robót określonych w przedmiarze )
 5. Informacja o przedmiocie zamówienia

Informacje o ogłoszeniu z 5 czerwca 2017 roku ( data zamieszczenia )


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”

Ogłoszenie

SIWZ

wzór umowy - zał. nr 8 do SIWZ 

Pytania I odpowiedzi do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - "Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo"

Wyjaśnienia dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót dotyczy całego etapu budowy. Dla potrzeb niniejszego postępowania

należy skorzystać z pozycji dotyczących - wykonania I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo.

Zamawiający załącza dodatkowe dokumenty:

1. zakres rzeczowy I etapu - plik do pobrania

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - plik do pobrania

3. Projekt Zagospodarowania  Terenu OPIS TECHNICZNY_1 - plik do pobrania

4. STWiOR-''b'' - plik do pobrania

5. STWiOR-''s'' - plik do pobrania

 

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu „Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo - klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo"

Ogłoszenie

SIWZ

wzór umowy - zał. nr 6 do siwz

Przedmiar robót: branża budowlana, branża sanitarna, branże elektryczna

Rysunki - I etap:

a) branża budowlana:

- przekrój aa

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A8

- rozwinięcie konst. ścian zewn. A7

- Rzut fundamentów

- Rzut przyziemia

- Rzut więźby dachowej

- Zestawienie stolarki

 b) branża sanitarna:

- Instalacje i przyłącza wod.-kan.

- Plan zagospodarowania terenu

PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo"

Na prośbę jednego z oferentów udostępniamy w wersji edytowalnej SIWZ - plik do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy - zal. nr 6 do siwz

Projekt budowlany:  część I    i   część II

STWiORB

Książka przedmiarów

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

Zaproszenie do składania ofert

a) formularz ofert

b) SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - I etap termomodernizacji polegający na wykonaniu docieplenia ścian budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany

Pytania i odpowiedzi i do SIWZ

Sprostowanie oczywistej omyłki do SIWZ

 


Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy

załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

załącznik nr 3 do umowy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

zawiadomienie o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej nr 1135N w miejscowości Pomorska Wieś, gm. Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Opis techniczny

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu elbląskiego – gmina Milejewo

Ogłoszenie


III OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie.

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Milejewie

Ogłoszenie
SIWZ

Projekt

Przedmiar

Specyfikacje techniczne


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: dostawa nowego samochodu z fabryczną homologacją na samochód 9 - cio osobowy z przystosowaniem do przewozu 1 osoby na wózku, dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim, z przejęciem w rozliczenie używanego samochodu 9 - osobowego stanowiącego własność Zamawiającego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wzór umowy

Załącznik do umowy
Wyjaśnienia do specyfikacji


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - modernizacja drogi gminnej w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt remontu drogi

Projekt przebudowy zjazdu

Przedmiar

STWiORB


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - remont schodów oraz wykonanie chodnika do budynku Urzędu Gminy w Milejewie

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt budowlany

Przedmiar

Specyfikacje wykonania i odbioru robót


Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzenie na rzecz zamawiającego kursów szkoleń dla 13 uczestników projektu od aktywnej integracji do samorealizacji

Ogłoszenie

SIWZ


Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uchwała Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 - uchwała, uzasadnienie do uchwały, załącznik nr 1, załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXI/159/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu


PRZEPROWADZENIE NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO KURSÓW - SZKOLEŃ DLA 11 UCZESTNIKÓW PROJEKTU OD AKTYWNEJ INTEGRACJI DO SAMOREALIZACJI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

SIWZ


Remont OSP Pomorska Wieś, siwz, przedmiar oraz rysunki

Ogłoszenie o zamówieniu remont OSP Pomorska Wieś

OSP Pomorska Wieś Przedmiar

SIWZ remont remizy


Rysynki

1
2
3
4


Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Milejewo

OGŁOSZENIE

SIWZ

Pytania i Odpowiedzi Na Pytanie do SIWZ

Pytania i Odpowiedzi Na Pytanie do SIWZ c.d.


Budowa placów zabaw w miejscowościach: Kamiennik Wielki, Pomorska Wieś i Zajączkowo, gm. Milejewo

Ogłoszenie

SIWZ

Sprostowanie oczywistego błędu do SIWZ

Przedmiar Kamiennik Wielki

Przedmiar Pomorska Wieś

Przedmiar Zajączkowo

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ c.d.

Schematy wyposażenia


Rekultywacja terenu w Hucie Żuławskiej

Ogłoszenie


Remont schodów wejściowych, chodnika oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Milejewie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - plik do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: remont schodów wejściowych, chodnika oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Milejewie - plik do pobrania


STWIORB załączniki:

 Projekt budowlany- załączniki:

        Strona tytułowa

          Spis zawartości opracowania


Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gm. Milejewo.

Zawiadomienie o wyborze oferty
Wyjaśnienie do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Specyfikacja
Formularz ofertowy: Majewo, Milejewo, Ogrodniki
Przedmiar: Majewo, Milejewo, Ogrodniki, Przedmiar dodatkowy
Elementy wyposażenia punktów: Elementy wyposażenia boiska, Furtki ogrodzeń panelowych, Majewo - elelementy wyposażenia, Majewo - elementy wyposażenia 2, Milejewo - stół do ping ponga, Milejewo - wyposażenie placu zabaw, Milejewo - wyposażenie placu zabaw 2, Ogrodniki - schemat boiska, Ogrodzenie panelowe, Regulamin placów zabaw


Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wyjaśnienia do SIWZ

Zmiana (wydłużenie) terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar robót - Kamiennik Wielki

Przedmiar robót - Stoboje

Specyfikacja techniczna - wodociąg

Specyfikacja techniczna - kanalizacja

Przedmiar 1, 2, 3, 4 

Uzupełnienie:

Przedmiar - Kamiennik Wielki

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, przepompownie


 
 
ilość odwiedzin: 1303726

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X