☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Piątek 20.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

ZARZĄD

 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – WYSOCZYZNA ELBLĄSKA

 

82-316 Milejewo ul. Szkolna 4

 

 

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

 

 

 

 
treść dokumentu

Ogłoszenie - przetarg fotoradar

     OGŁOSZENIE - PRZETARG  FOTORADAR    (pobierz treść)
     SIWZ    (pobierz treść)


Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych


Karta typu A:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karta typu C:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karta typu E:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania,o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 -
Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia
przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może
oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karta typu G:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu H:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200&type=I
Inne dokumenty

Wyszukiwanie kart w Wykazie:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=112200

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 121/2009 Wójta  Gminy  Milejewo z 22 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejewo.

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Milejewo.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo.

 

1. Stanowisko pracy:

pracownik socjalny

 

2. Niezbędne dokumenty:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

d) nieposzlakowana opinia;

e) co najmniej roczny staż pracy w pomocy społecznej;

f) wykształcenie wyższe (tj. ukończone kolegium pracowników służb społecznych lub studia wyższe na kierunku praca socjalna);

g) znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych w zakresie pomocy społecznej;

h) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

a) znajomość przepisów w zakresie aplikowania o środki unijne;

b) prawo jazdy kategorii B.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

a) praca socjalna;

b) współpraca z zespołem koordynujący projekty m. in. ze środków UE;

c) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia

z pomocy społecznej;

d) współpraca z dotychczasowymi pracownikami socjalnymi;

e) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych

w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk

społecznych;

f) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji tych

osób i rodzin

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;

b) list motywacyjny;

c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy

zawodowej;

d) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych;

f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie, ul Elbląska 47, 82-316 Milejewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 21 października 2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Weronika Felkiewicz

 

Milejewo, 7 październik 2009 r.


wykonanie operatów szacunkowych w trybie zapytania o cenę

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ   - otwórz


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie operatów szacunkowych otwórz

 

 

 

 Wykaz  firm zaproszonych do złożenia ofertyINFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ


 

Zaproszenie do składania ofert

 Wykaz firm zaproszonych do złożenia oferty

 
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Gniadek
(2013-11-19 23:45:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Olga Gniadek
(2013-11-20 00:29:06)
 
 
ilość odwiedzin: 1577148

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X