☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Piątek 20.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2012

Wójt Gminy Milejewo ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Konkurs

Załączniki:  1   2   3


Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

OGŁOSZENIE

z dnia 8 marca 2012 roku

Wójta Gminy Milejewo

o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

 

Na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 1. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Piastowo”                                 - 5500,00 zł
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”     - 2690,00 zł
 3. Stowarzyszenie Rychnowy                                                      - 3386,00 zł

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej :

 1. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Piastowo”                                 - 440,00 zł

 

 

 

Wójt Gminy

                   Ryszard JANUSZ


Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowegp na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na rok 2012

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz klienta


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MILEJEWO z 20. stycznia 2012 r.

P O B I E R Z


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23-03-2012

Dotyczy: Przetargu na podstawie przepisów art.71ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn. „Obsługa weterynaryjna polegająca na zapewnieniu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Milejewo – gotowość podjęcia działań na każde telefoniczne zgłoszenie, sterylizacji i kastracji bezdomnych psów oraz kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów.”


Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Milejewo

 

Wójt Gminy Milejewo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy Milejewo

 1. Wymagania niezbędne, które winien spełnić kandydat:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 7. kandydat musi spełniać jeden z warunków dotyczących wykształcenia i stażu pracy

 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

 2. ukończył średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości

 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wymagania dodatkowe

 1. predyspozycje osobowościowe: samodzielność ,zaangażowanie , zdolności analityczne organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem,

 2. znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz innych aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku skarbnika, a także umiejętność właściwego ich stosowania w praktyce,

 3. dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office,, BESTI@ oraz programu księgowości budżetowej, rachunkowości

 4. dyspozycyjność, zaangażowanie, odporność na stres.

 5. Znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami,

 6. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej w tym co najmniej 2 – letnia praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo – księgowym.

3 Zakres wy7konywanych zadań na stanowisku :

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy oraz pełni obowiązki kierownika Referatu Planowania i Finansów

Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Skarbnik Gminy wykonuje zadania określone przez Wójta Gminy a w szczególności :

 

 1. inicjowanie wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskiwania środków finansowych,

 2. kierowanie pracą referatu,

 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 4. udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalane zobowiązania pieniężne,

 5. dokonywanie zmian w budżecie,

 6. wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych,

 7. współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, kredytów itp.,

 8. udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,

 9. sprawowanie nadzoru pod względem ekonomicznofinansowym nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

 10. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

 11. opracowanie projektu budżetu gminy oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej,

 12. opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

 13. nadzór nad prawidłowością i terminowością opracowania planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,

 14. prowadzenie kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych,

 15. przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta w sprawach finansowych,

 16. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach finansowych,

 17. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu oraz czuwanie nad zachowaniem dyscypliny budżetowej,

 18. dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu gminy oraz opracowywanie informacji i sprawozdań dla potrzeb Wójta, Rady i jej Komisji,

 19. opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Referatu ,

 20. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o etapie odbytych studiów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

 2. kserokopie świadectw pracy,

 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnieniepodpisany własnoręcznie,

 4. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej- podpisany własnoręcznie,

 5. list motywacyjnypodpisany własnoręcznie,

 6. oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie obowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego )

 9. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego wg załącznika 1 a lub 2 a do ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1090 oraz treści tych dokumentów (Dz.U, z 2007 r. Nr 63 poz.425 z późn.zm) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru

 10. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

 11. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ),

 12. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku skarbnika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Milejewopok. nr 11 lub pocztą na adres Urząd Gminy Milejewo, 82-316 Milejewo, ul. Elbląska 47 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko skarbnika Gminy Milejewow terminie do dnia 17 sierpnia 2012 r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja. o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http:/ /milejewo-ug.bip-wm.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Milejewo. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Anna KowalskaSekretarz Gminy, tel. 55 231 22 84

Ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) - osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Gminy Milejewo.

WOJT

mgr Ryszard JANUSZ

Milejewo, dnia 1 sierpnia 2012 r.


 

 


 
 
ilość odwiedzin: 1577162

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X