Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 23.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szanowny Mieszkańcu

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Gmina Milejewo realizuje obowiązki związane z organizacją odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy poprzez przepisy prawa miejscowego:

1) uchwałą nr XI/56/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty:

 • dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz;
 • od miesiąca stycznia 2016 roku będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tak:

 

- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób zmieszany:

      12 zł - miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 2 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

      8 zł - miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 3-go do 5- go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

      6 zł - miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 6-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

      1 zł - miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

 

- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób segregowany:

      8 zł - miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 2 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

      6 zł - miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 3-go do 5- go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

      4 zł - miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 6-go do 10- go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

      0,50 zł - miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11- go i następnych mieszkańców     zamieszkujących daną nieruchomość;

 

2) uchwałą nr XII/65/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 

 • określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 • deklaracje dostępne są: u sołtysów (poszczególnych sołectw); w Urzędzie Gminy (punkcie informacyjnym) oraz dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejewo: milejewo-ug.bip-wm.pl;
 • deklarację właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy w Milejewie
  w  terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku – pierwsza deklaracja;
 • Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Milejewo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany;                                                                                                                                                                                                             

3)   uchwała Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 •        określa, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty;
 •        opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Milejewo lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Milejewo w banku:

PKO BP S.A. O/Elbląg Nr 83 1440 1039 0000 0000 0642 6689

 

4)   uchwała  Nr XXXI/160/ 2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejewo,

             oraz

       uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/160/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Milejewo:

 • określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejewo;

 

5)   uchwała Nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Witkowska
(2016-01-05 10:56:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Witkowska
(2016-01-05 11:18:50)
 
 
ilość odwiedzin: 1344773

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X