☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Wtorek 06.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja z otwarcia ofert (05.12.2022r.)

Dotyczy: "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo"


Informacja z otwarcia ofert (04.10.2022r.)

Dotyczy: „Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023 dla potrzeb Gminy Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert (08.09.2022r.)

Dotyczy: "Przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N"


Informacja z otwarcia ofert (01.08.2022r.)

Dotyczy: “Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo – etap II”


Informacja z otwarcia ofert (06.07.2022r.)

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej  położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo – etap II”


Informacja z otwarcia ofert (19.05.2022r.)

Dotyczy: „Budowa gminnego centrum turystyczno - sportowego w Milejewie.”


Informacja z otwarcia ofert (12.05.2022r.)

Dotyczy: „Dostawa 80 szt. nowych laptopów wraz z oprogramowaniem”


Informacja z otwarcia ofert (28.04.2022 r.)

Dotyczy: „Budowa gminnego centrum turystyczno - sportowego w Milejewie.”


Informacja z otwarcia ofert (25.04.2022 r.)

Dotyczy: „Dostawa 80 szt. nowych laptopów wraz z oprogramowaniem”


Informacja z otwarcia ofert (11.04.2022 r.)

Dotyczy: "Budowa gminnego centrum turystyczno - sportowego w Milejewie"


Informacja z otwarcia ofert (03.03.2022 r.)

Dotyczy: "Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo"


Informacja z otwarcia ofert (07.12.2021 r.)
  Dotyczy: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych  na terenie Gminy Milejewo w latach 2022 – 2023”


Informacja z otwarcia ofert (10.08.2021 r.)

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej  położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo – etap I


Informacja z otwarcia ofert (02.06.2021 r.)

Dotyczy: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Mmłodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”.


Informacja z otwarcia ofert (23.12.2020 r.)

Dotyczy: : „Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert (23.12.2020 r.)

Dotyczy: „Obsługa weterynaryjna polegająca na zapewnieniu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Milejewo – gotowość podjęcia działań na każde telefoniczne zgłoszenie, sterylizacji i kastracji bezdomnych psów oraz kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów”


Informacja z otwarcia ofert (23.12.2020 r.)

Dotyczy: "Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych"


Informacja z otwarcia ofert (23.12.2020 r.)

Dotyczy: "Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Milejewo"


Informacja z otwarcia ofert (21.12.2020 r.)

Dotyczy: „Świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert (21.12.2020 r.)

Dotyczy: „Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert (15.12.2020 r.)

Dotyczy: Zakup doposażenia i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejewie, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość”


Informacja z otwarcia ofert (11.12.2020 r.)

Dotyczy: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Milejewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy”


Sprostowanie informacja z otwarcia ofert (09.12.2020r.) plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert (03.12.2020 r.)

Dotyczy: Dostawy wyposażenia do przystosowania dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych oraz utworzenie i prowadzenie Klubu senior +"


Informacja z otwarcia ofert (27.10.2020 r.)

Dotyczy: "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2020/2021, na terenie Gminy Milejewo"


Informacja z otwarcia ofert (29.09.2020 r.)

Dotyczy: Remont nawierzchni drogi gminnej położonej w miejscowości Milejewo, gm. Milejewo, ul. Stawowa”


Informacja z otwarcia ofert (03.08.2020 r.) 

Dotyczy: Zakup niezbędnej infrastruktury IT


Informacja z otwarcia ofert (03.08.2020 r.) 

Dotyczy: "Przewóz 10 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2020/2021"


Informacja z otwarcia ofert (15.07.2020 r.) 

Dotyczy: Modernizacja drogi gminnej położonej w miejscowości Milejewo, gm. Milejewo, ul. Stawowa.


Informacja o unieważnieniu postępowania części 2 zamówienia

Sprostowanie informacja z otwarcia ofert (10.07.2020r.) - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert (09.07.2020r):

Dotyczy: "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo"


Sprostowanie informacja z otwarcia ofert (14.05.2020r.) - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert (23.04.2020r):

Dotyczy: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”.


Informacja z otwarcia ofert (17.03.2020r):

Dotyczy: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo."


Informacja z otwarcia ofert (21.01.2020r):

Dotyczy: ,,Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. ,,Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo"


Informacja z otwarcia ofert (13.12.2019r): 

Dotyczy: „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert: 

Dotyczy: „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, na terenie Gminy Milejewo”


Sprostowanie informacji z otwarcia oferty: plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert:

"Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2019/2020 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie"


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: Przewóz 10 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2019/2020”


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: „Współdziałanie w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Milejewie”


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2018/2019, na terenie Gminy Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, na dostawę sprzętu IT ( laptopy , tablice interaktywne z rzutnikami krótkoogniskowymi oraz niezbędny osprzęt ) dla Przedszkola Samorządowego w Milejewie w ramach projektu „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo.”, nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0054/17


Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: "Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2018/2019 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie"


Informacja z otwarcia ofert - ,,Zakup dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z trenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość"


Informacje o ogłoszeniu - rozstrzygnięcie

Informacja z otwarcia ofert -

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia, na dostawę sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Milejewie w ramach projektu  ,,Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo.", ff wniosku RPWM.02.01.00-28-0054/17


Informacja z otwarcia ofert -

Dotyczy - "Modernizację drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert  05.09.2018r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert -

Dotyczy - "Oferta na dostawę nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów oraz akcesoriów do pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Milejewie"


Informacja z otwarcia ofert -

Dotyczy - "Przewóz 11 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo do placówek specjalnych w Elblągu w roku szkolnym 2018/2019"


Informacja z otwarcia ofert -

Dotyczy - "Przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 dla przewoźników posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: "Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: " Wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Milejewo"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: "Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych"

Sprostowanie informacji z otwarcia oferty - plik do pobrania


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: " Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Milejewo"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: "Gminny Punkt Konsultacyjny w Milejewie"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, na terenie Gminy Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: "Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2017/2018 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:  „Dostawy węgla w sezonie zimowym 2017/2018 do placówek oświatowych Gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie”


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: „Dostawa nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów do pracowni matematycznej i przyrodniczej Gimnazjum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Milejewie, w ramach projektu „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie”, nr wniosku RPWM.02.02.02-28-0010/16-00. ”


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:   „Modernizacji drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo, Milejewo i Majewo, gm. Milejewo


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:  "Wykonanie I etapu budowy budynku szatniowo – klubowego w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: " Przewóz 9 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo, do placówek specjalnych w Elblągu, w roku szkolnym 2017/2018"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: "Przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 dla przewoźników posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: "Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie - I etap"


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo”


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo” - ZP.271.2.ID.2017

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Witkowska
(2017-02-28 11:55:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Witkowska
(2022-12-05 15:19:21)
 
 
liczba odwiedzin: 1970840

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X