☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Niedziela 29.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony oraz na przetarg ustny ograniczony

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Milejewo w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Wójta Gminy Milejewo -Szefa Obrony Cywilnej z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Milejewo na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nabycia lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonej w Majewie

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony oraz na przetarg ustny ograniczony

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 20/2017  Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Majewie

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2016 rok,  - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2016r.,  - za.ł nr 1- część tabelaryczna, - zał. nr 2, - zał. nr 3 - informacja o stanie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 marca 2017roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 marca 2017roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 kwietnia 2017roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejewie, ul. Szkolna 1

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28  kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2017m roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2017roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2017roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejewie, ul. Szkolna 1

ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Milejewie przy ul. Szkolna 4

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 sierpnia 2017roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Milejewie

Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny, zał. nr 2

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejewo ( załączniki do pobrania w zakładce Finanse i budżet gminy)

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 sierpnia 2017roku w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno -biurowego Urzędu Gminy Milejewo przy ulicy Elbląskiej 47,

załącznik

ZARZĄDZENIE NR 53/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 września 2017roku w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Milejewo na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 września 2017roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej lub zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Milejewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 września 2017r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemów stałych dyżurów w Gminie Milejewo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz powołania obsady stałego dyżuru Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 września 2017r. w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2017roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 61/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 62/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 października 2017roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 66/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 Wójta gminy Milejewo z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 listopada 2017roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025,  - projekt uchwały, - zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał. opisowy

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r., - projekt uchwały, - objaśnienia do budżetu, - zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał. nr 3, - zał. nr 4, - zał. nr 5, - zał. nr 6, - zał. nr 7, - zał. nr 8, - zał. nr 9, - zał. nr 10

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonych w Kamienniku Wielkim

ZARZĄDZENIE NR 73/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 75/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 77/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 79/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZARZĄDZENIE NR 80/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 81/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 83/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i bazy magazynowej OC

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 września 2017 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie Milejewo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz powołania obsady stałego dyżuru Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2017roku w sprawie pobierania opłat za usługi kserograficzne wykonywane w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 89/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2017-03-03 10:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2019-05-21 11:10:41)
 
 
ilość odwiedzin: 1655440

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X