Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 21.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UTYLIZACJA AZBESTU - ROK 2018

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Milejewo o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Milejewo

UWAGA !   - WAŻNE INFORMACJE

 1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku - o udzielenie dofinansowania zadania polegającego na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest - wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.
 2. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w terminie do 28 lutego 2018r.
 3. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.
 4. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
 5. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem wniosku.
 6. Wnioski o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Milejewo - będą realizowane wyłącznie w przypadku zadeklarowania przez wnioskodawców łącznie nie mniej niż 20 ton wyrobów zawierających azbest.
 7. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Milejewo o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.                                 
 8. W przypadku, gdy wniosek Gminy  Milejewo nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - zadanie nie będzie realizowane.
 9. Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą
  a Gminą Milejewo, reprezentowaną przez Wójta Gminy Milejewo, w której to  umowie będą określone istotne postanowienia, w tym warunek oraz terminy wpłaty i zapłaty wkładu własnego tj. 15%.
 10. Koszty na realizację zadania finansowane będą w 85% ze środków pochodzących z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie i 15% ze środków beneficjenta końcowego, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie. Koszty podatku VAT ponosić będzie beneficjent końcowy w przypadku, kiedy koszty zadania będą stanowiły wartość dofinansowania netto. 
 11. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie, zasady i tryb udzielanej pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane.
 12. W przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Milejewo z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Olsztynie przez Wnioskodawcę, koszty usunięcia i utylizacji nadwyżki ponad ilość zadeklarowaną wyrobów azbestowych w 100% poniesie Wnioskodawca.
 13. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Milejewo zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

  Dodatkowe informacje można uzyskać:

w siedzibie Urzędu Gminy Milejewo w pok. nr 18, tel. (055) 231-22-84 lub 231-22-82

Tabela kodów - Rodzaj wyrobu zawierającego azbest - plik do pobrania

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek – plik do pobrania

2. Oświadczenie – plik do pobrania

3. OCENA WZÓR Z ROZPORZĄDZENIA– plik do pobrania

4. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST– plik do pobrania

5. Wypis z ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg (obowiązkowy).

 

 

 


UTYLIZACJA AZBESTU - 2017 ROK

 

Azbest

Zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Milejewo- dofinansowano w formie dotacji przez WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych. Łączny koszt zadania: 33 347,53 zł; Kwota dofinansowania: 27 460,44 zł; Wkład mieszkańców: 5634,68 zł; Środki własne: 252,41 zł

 


SPRAWOZDANIE - z realizacji zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Milejewo


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Witkowska
(2017-08-24 08:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Witkowska
(2018-01-19 10:38:03)
 
 
ilość odwiedzin: 1304530

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X