☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejewo oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 6 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2014 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamienniku Wielkim

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Wójta gminy Milejewo z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Milejewo w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Milejewo na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2017 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2017 rok - zał. nr 1, - zał . nr 2, - zał. nr 3,

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamienniku Wielkim oraz Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy kierownika USC łączone ze stanowiskiem ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 27/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Huta Żuławska

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 maja 2018r.w sprawie powierzenia Pani Lidii Wojtynie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 maja 2018r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu p.n. "Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 maja 2018r.w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu p.n. "Lepszy start.Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie' finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2018r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 2020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZARZĄDZENIE  NR 36/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2018r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu p.n. "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo w 2018 roku; - Wniosek o dofinansowanie do  czesnego

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Milejewo  w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych  w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonych w Milejewie i Hucie Żuławskiej

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zasad wypełniania obowiązku informacyjnego oraz realizacji praw podmiotów danych w Urzędzie Gminy Milejewo - załącznik

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZANIE NR 49/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach oraz w kolejnych przetargach nieruchomości położonych w Milejewie i Majewie

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejewo, - część opisowa, - część tabelaryczna, - informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do placówek oświatowych uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 sierpnia 2018r w sprawie wyznaczenia osób do kontaktów w zakresie HNS w Gminie Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 września 2018r w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Milejewo na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 59/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone oraz na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 września 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Milejewo w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach oraz w kolejnych przetargach nieruchomości położonych w Milejewie, Hucie Żuławskiej oraz Pomorskiej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 września 2018r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 października 2018r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 października 2018r. w sprawie instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie Urzędu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 69/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 października 2018r. w sprawie organizacji rachunkowości w związku z powierzeniem realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - na rzecz ochotniczych straży pożarnych

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 października 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 października 2018r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 października 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 października 2018r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta gminy Milejewo z dnia 24 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 października 2018r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 października 2018r.w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone oraz na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Pomorskiej Wsi, Majewie, Hucie Żuławskiej

ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

ZARZĄDZENIE NR 80/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok - część opisowa, -  zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał. nr 3, - zał. nr 4, - zał. nr 5, - zał. nr 6, - zał. nr 7, - zał. nr 8, - zał. nr 9, - zał. nr 10

ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 listopada 2018r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC w urzędzie gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 83/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia i powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 85/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone oraz na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 86/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 Wójta gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 90/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 rok

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2018-01-03 09:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2019-05-21 11:17:32)
 
 
liczba odwiedzin: 1926578

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X