☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Wtorek 06.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane


XXXV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 1grudnia 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 listopada 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/209/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Milejewo

 


XXXIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 27 października 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy

Przyjęcie protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia  handlu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVII/186/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

 

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 5 października 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

 

XXXI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 22 września 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia petycji

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXI/160/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie nieodpłatnego przejęcia odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zajączkowo, gmina Milejewo

 

XXX Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 25 sierpnia 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany uchwały nr XXII/153/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie powołania Skarbnika Gminy Milejewo

 

XXIX Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 9 czerwca 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milejewo wotum zaufania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/185/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Milejewo na lata 2021 – 2024

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy Milejewo

 

XXVIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 28 kwietnia 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo w miejscowości Wilkowo

 

XXVII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 24 marca 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

 

XXVI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 lutego 2022r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 350 000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik Wielki”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga


XXV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 16 grudnia 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2022r.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych Rady Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 

XXIV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 25 listopada 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na  rok 2022

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Milejewo

 

XXIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 21 października 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/151/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

 

XXII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 26 sierpnia 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 350 000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik Wielki”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska  kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do mienia komunalnego gminy  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2021  Rady Gminy Milejewo z dnia 6 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się
o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

   

XXI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 czerwca 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milejewo wotum zaufania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia petycji

 

XX Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 6 maja 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klubu „Senior+” w Pomorskiej Wsi oraz określenia Regulaminu  Klubu „Senior+”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Milejewie

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

XIX Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 18 marca 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Milejewo” na lata 2021-2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

 

 

XVIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 28 stycznia 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości

 

XVII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 grudnia 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie partnerstwa Gminy Milejewo z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w realizacji projektu p.n. „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2021 rok

 

XVI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 19 listopada 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na  rok 2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Młynary a Gminą Milejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości Majewo, Gmina Milejewo

 

XV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 września 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

 

 

XIV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 25 czerwca 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milejewo wotum zaufania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Milejewo

 

XIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 28 maja 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Elbląg przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Elbląg

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2019 r.

 

XII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 19 marca 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

 

XI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 19 lutego 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 120.000 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 504 w Milejewie”(km 12+630 do 12+957)

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zasad przyznawania diet radnym

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zasad otrzymywania oraz wysokości diet przysługujących sołtysom

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Milejewie

 

X Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 16 stycznia 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

IX Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 12 grudnia 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo

 

VIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 31 października 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na  rok 2020

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Milejewie.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

 

VII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 19 września 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XIX/99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo

 

VI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 czerwca 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milejewo wotum zaufania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik Wielki, odcinek od 0+000 do km 0+361w Milejewie”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135N DW 509 Pomorska Wieś – w kierunku Rogowa”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zgłoszenia sołectwa Piastowo.w gminie Milejewo do podjęcia współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego od 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Piastowo na lata 2019 - 2026"

 

V Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 16 maja 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361w Milejewie”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2018 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Milejewo oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września2019 roku

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milejewo na lata 2019-2023”

 

IV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 21 marca 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa wsi Majewo

 

III Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 14 lutego 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 - 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milejewo na lata 2019-2023”

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na żywność dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Milejewo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

 

II Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 20 grudnia 2018r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2018 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/216/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2019 rok

 

I Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 22 listopada 2018r.

Rozszerzenie porządku obrad

Wybór komisji skrutacyjnej

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw społecznych, przestrzegania prawa, ładu i porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rolnictwa. rozwoju gospodarczego i planowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milejewo

 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Gil
Udostępnił:
Anna Gil
(2018-11-22 14:08:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2022-12-01 14:55:08)
 
 
liczba odwiedzin: 1970846

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X