☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 26 sierpnia 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 350 000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik Wielki”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska  kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do mienia komunalnego gminy  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2021  Rady Gminy Milejewo z dnia 6 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się
o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

   

XXI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 czerwca 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milejewo wotum zaufania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia petycji

 

XX Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 6 maja 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klubu „Senior+” w Pomorskiej Wsi oraz określenia Regulaminu  Klubu „Senior+”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Milejewie

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

XIX Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 18 marca 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Milejewo” na lata 2021-2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

 

 

XVIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 28 stycznia 2021r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości

 

XVII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 grudnia 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie partnerstwa Gminy Milejewo z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w realizacji projektu p.n. „Milejewskie Maluszkowo - wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2021 rok

 

XVI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 19 listopada 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na  rok 2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Młynary a Gminą Milejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości Majewo, Gmina Milejewo

 

XV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 września 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/68/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

 

 

XIV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 25 czerwca 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milejewo wotum zaufania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Milejewo

 

XIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 28 maja 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Elbląg przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Elbląg

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2019 r.

 

XII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 19 marca 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

 

XI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 19 lutego 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 120.000 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 504 w Milejewie”(km 12+630 do 12+957)

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zasad przyznawania diet radnym

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zasad otrzymywania oraz wysokości diet przysługujących sołtysom

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Milejewie

 

X Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 16 stycznia 2020r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

IX Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 12 grudnia 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo

 

VIII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 31 października 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135 N na odcinku Pomorska Wieś – Rogowo”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na  rok 2020

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Milejewie.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Milejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

 

VII Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 19 września 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XIX/99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo

 

VI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 17 czerwca 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milejewo wotum zaufania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik Wielki, odcinek od 0+000 do km 0+361w Milejewie”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135N DW 509 Pomorska Wieś – w kierunku Rogowa”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zgłoszenia sołectwa Piastowo.w gminie Milejewo do podjęcia współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego od 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Piastowo na lata 2019 - 2026"

 

V Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 16 maja 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361w Milejewie”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2018 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Milejewo oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września2019 roku

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milejewo na lata 2019-2023”

 

IV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 21 marca 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa wsi Majewo

 

III Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 14 lutego 2019r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 - 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milejewo na lata 2019-2023”

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na żywność dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Milejewo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

 

II Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 20 grudnia 2018r.

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2018 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/216/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2019 rok

 

I Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023 dnia 22 listopada 2018r.

Rozszerzenie porządku obrad

Wybór komisji skrutacyjnej

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw społecznych, przestrzegania prawa, ładu i porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rolnictwa. rozwoju gospodarczego i planowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milejewo

 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Gil
Udostępnił:
Anna Gil
(2018-11-22 14:08:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2021-08-26 14:18:30)
 
 
liczba odwiedzin: 1843424

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X