☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 3/2019  Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2019  Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 5/2019  Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE NR 6/2019  Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Milejewo na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Milejewo w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonej w Hucie Żuławskiej

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Wójta Gminy Milejewo w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony oraz na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia19 marca 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonych w Hucie Żuławskiej i Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia19 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2018r. - część opisowa, - zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał nr 3, - jednostki

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rozwoju lokalnego, promocji gminy, rolnictwa, zamówień publicznych i drogownictwa - umowa na czas zastępstwa

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 Wójta Milejewo z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 Wójta Milejewo z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 Wójta Milejewo z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Wójta Milejewo z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 Wójta Milejewo z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rozwoju lokalnego, promocji gminy, rolnictwa, zamówień publicznych i drogownictwa - umowa na czas zastępstwa

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Wójta Milejewo z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na urzędnicze stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na urzędnicze stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rozwoju lokalnego, promocji gminy, rolnictwa, zamówień publicznych i drogownictwa - umowa na czas zastępstwa na okres 4 lat

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 maja 2019r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 maja 2019r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Milejewo za rok 2018

RAPORT O STANIE GMINY MILEJEWO ZA ROK 2018

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 czerwca 2019r.  w sprawie zmian w budżecie za 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia dotychczasowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie do wykonywania zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 czerwca 2019r.  w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu p.n. "Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejewo, - część opisowa, - część tabelaryczna, - zał nr 2,

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do placówek oświatowych uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 Wójta Gminy Milejewo dnia 3 września 2019r. w  sprawie  powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 września 2019r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Milejewo na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 września 2019r. w sprawie głoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 września 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 września 2019r. w  sprawie  powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 września 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 września 2019r. zmieniające zarządzenie Nr 120/2009 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 października 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 października 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 października 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonej w Pomorskiej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 października 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 października 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 października 2019r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 - załącznik

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 listopada 2019r w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 listopada 2019r w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok - część opisowa, - zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał. nr 3, - zał. nr 4, - zał. nr 5, - zał. nr 6, - zał. nr 7, - zał. nr 8, - zał. nr 9, - zał. nr 10

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 listopada 2019. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie sprzętu OC w urzędzie Gminy w Milejewie 

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonej w Pomorskiej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie realizacji czynności wynikających z zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 grudnia  2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2019-01-11 10:40:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Witkowska
(2021-09-15 08:29:02)
 
 
liczba odwiedzin: 2014543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X