☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonej w Pomorskiej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Milejewo oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split payment)

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Milejewo w 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spaw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 marca 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2020r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2019r. - część opisowa, - zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał nr 3, - informacja Gminna Biblioteka Publiczna

 ZARZĄDZENIE NR 22/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Milejewo, zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia  9 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu grantowego pn. " Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej i geodezji

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie  w roku 2020 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Milejewo za rok 2019 - RAPORT O STANIE GMINY MILEJEWO ZA ROK 2019

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Milejewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejewo, - część opisowa, - część tabelaryczna, - zał. nr 2, - informacja biblioteka

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego w Pomorskiej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 września 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 września 2020r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Milejewo na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 września 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2020r. w sprawie regulaminu dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Milejewo do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych, -regulamin do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 56/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia z dnia 27 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 57/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 października 2020r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 58/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2025

ZARZĄDZENIE NR 59/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 60/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie zasad organizacji systemu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 61/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 62/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 63/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 64/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 65/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejewo

schemat organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 66/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 67/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)  w Urzędzie Gminy Milejewo oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Milejewo

Wytworzył:
Anna Gil
Udostępnił:
Anna Gil
(2020-01-31 12:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2021-12-31 12:10:02)
 
 
liczba odwiedzin: 1940997

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X