☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 2/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 3/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 4/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 5/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

ZARZĄDZENIE NR 6/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie zasad organizacji systemu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 7/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Milejewo Nr 65/20 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 8/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Milejewo w 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 9/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 10/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy Milejewo oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Milejewo, - załącznik

ZARZĄDZANIE NR 11/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo - załączniki

ZARZĄDZANIE NR 12/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo w 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 13/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 14/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 15/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Milejewo elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji EZD SIDAS

ZARZĄDZENIE NR 16/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 17/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 18/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 marca 2021r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

ZARZĄDZENIE NR 19/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 9 marca 2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie gruntu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 21/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej  na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

ZARZĄDZENIE NR 22/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 23/21 Wójta gminy Milejewo z dnia 19 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 24/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 marca 2021r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2020r. - część opisowa, - zał. nr 1, - zał. nr 2, - zał. nr 3, - informacja Gminna Biblioteka Publiczna

ZARZĄDZENIE NR 25/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 kwietnia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 26/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 27/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej sprzętu znajdującego się w magazynie Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 28/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 maja 2021r. w sprawie odwołania pani Lidii Wojtyny ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 29/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 26 maja 2021r. w sprawie odwołania pani Marii Ramsz ze stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 30/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 maja 2021r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Gminie Milejewo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz powołania obsady "Stałego Dyżuru" Wójta Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 31/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia28 maja 2021r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Milejewo za rok 2020, - Raport o stanie Gminy Milejewo za rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 32/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej  na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów

ZARZĄDZENIE NR 33/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 34/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 35/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 36/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie Planu działania w zakresie Obrony Cywilnej Wójta Gminy Milejewo - Szefa Obrony Cywilnej gminy na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 37/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 38/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 39/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 40/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 lipca 2021r. w sprawie rozformowania i sformowania formacji obrony cywilnej na terenie gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 41/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie ustalania wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy Milejewo, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej

ZARZĄDZENIE NR 42/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonych w Piastowie i Hucie Żuławskiej

ZARZĄDZENIE NR 43/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy

ZARZĄDZENIE NR 44/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu "Senior+" w Pomorskiej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 45/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 46/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 47/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejewo, - część opisowa, - część tabelaryczna, - zał nr 2, - informacja Biblioteka Publiczna

ZARZĄDZENIE NR 48/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego w zakresie czynności związanych z realizacją uchwały Nr XX/135/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 6 maja 2021r,. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 49/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 50/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 września 2021r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Milejewo na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 51/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 września 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 52/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 września 2021r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 53/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 września 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 120/2009 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 54/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 września 2021r. w sprawie zmiany aktualizacji Polityki Ochrony Danych obowiązującej w Urzędzie Gminy Milejewo, - załącznik

ZARZĄDZENIE NR 55/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Hucie Żuławskiej oraz Piastowie

ZARZĄDZENIE NR 57/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2021r. w sprawie zmiany składu zespołu do współpracy z Koordynatorem do spraw Dostępności

ZARZĄDZENIE NR 58/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 października 2021r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 59/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2021 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 października 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

ZARZĄDZENIE NR 61/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2021 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 października 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 63/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powołania Zespołu Spisowego

ZARZĄDZENIE NR 64/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 października 2021r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 65/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 66/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

ZARZĄDZENIE NR 67/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok, - załączniki

ZARZĄDZENIE NR 68/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych oraz przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych gminy na dzień 31 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 69/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 70/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 71/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno - biurowego Urzędu Gminy Milejewo przy ul. Elbląskiej 47

ZARZĄDZENIE NR 72/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 73/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 74/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 75/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 76/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC w Urzędzie Gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 77/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE NR 78/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 79/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 80/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 81/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Milejewo w roku 2022

ZARZĄDZENIE NR 82/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 83/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 84/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 85/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 sierpnia 2021r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Milejewie

Wytworzył:
Anna Gil
Udostępnił:
Anna Gil
(2021-01-13 08:41:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2022-01-27 08:13:57)
 
 
liczba odwiedzin: 1941018

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X