☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 1/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 2/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejewo oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 7 stycznia 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 3/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 4/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonych w Majewie

ZARZĄDZENIE NR 6/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań w tym do wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

ZARZĄDZENIE NR 7/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do zasiłku osłonowego i do ich przyznawania

ZARZĄDZENIE NR 8/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZARZĄDZENIE NR 9/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do przyznawania dodatków mieszkaniowych

ZARZĄDZENIE NR 10/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ich przyznawania

ZARZĄDZENIE NR 11/22 Wójta gminy Milejewo z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie - upoważnienia dla Pani Doroty Sławskiej - Błaszkiewicz Podinspektora ds. Świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku mieszkaniowego i do jego przyznawania

ZARZĄDZENIE NR 14/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 15/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 16/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 17/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 18/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów

ZARZĄDZENIE NR 19/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 20/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 21/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE NR 22/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego

ZARZĄDZENIE NR 23/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE NR 24/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 25/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Milejewie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 26/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do podejmowania działań wobec dłużników i wierzycieli alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE NR 27/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Milejewo dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

ZARZĄDZENIE NR 28/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie upoważnienia  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do zasiłku osłonowego i do ich przyznawania

ZARZĄDZENIE NR 29/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 1 marca 2022r. w sprawie upoważnienia  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych

ZARZĄDZENIE NR 30/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 marca 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 31/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów

ZARZĄDZENIE NR 32/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 marca 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 33/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2022r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach nieruchomości położonych w Kamienniku Wielkim

ZARZĄDZENIE NR 34/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 35/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego Obywatelowi Ukrainy

ZARZĄDZENIE NR 36/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 37/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 marca 2022r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2021r., - część opisowa, - część tabelaryczna, - załącznik Nr 2, - załącznik Nr 3, - informacja dot. Gminnej Biblioteki Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 38/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w sprawach przyznawania świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy  oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia

ZARZĄDZENIE NR 39/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 40/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 kwietnia 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu klubu "Senior+" w Pomorskiej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 41/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Milejewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

ZARZĄDZENIE NR 42/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 43/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 44/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 45/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 46/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 47/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 48/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE NR 49/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 50/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 maja 2022r. w sprawie zmiany składu zespołu do współpracy z Koordynatorem do Spraw Dostępności

ZARZĄDZENIE NR 51/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 52/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 maja 2022r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Milejewo za rok 2021RAPORT do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 53/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 maja 2022r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach nieruchomości położonych w Kamienniku Wielkim

ZARZĄDZENIE NR 54/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Milejewo oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 55/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 56/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 56/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 57/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 58/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 59/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie procedury monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" w Gminie Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 60/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

ZARZĄDZENIE NR 61/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 62/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 11 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko Skarbnika Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 63/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 lipca 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 64/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 65/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie powierzenia Pani Lidii Wojtynie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 66/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie ustalenia regulaminu dowozu uczniów niepełnosprawnych  zamieszkałych na terenie Gminy Milejewo do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców i opiekunów prawnych w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych, - zał nr 2

ZARZĄDZENIE NR 68/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

ZARZĄDZENIE NR 70/2022 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wniesienia wkładu i objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Warmia - Mazury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Gil
Udostępnił:
Anna Gil
(2022-01-05 10:04:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2022-08-18 14:29:03)
 
 
liczba odwiedzin: 1941040

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X