☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 30.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach, wydanych opiniach, postanowieniach i decyzjach

2019 rok

 

30 września 2019r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Milejewo dot. przedsięwzięcia polegającego na „Wydłużeniu hali produkcyjnej o 15 m” na działce nr 57/12, 57/15 oraz 57/33 obręb Milejewo, gmina Milejewo.

30 września 2019r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Milejewo dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny- piasku ze złoża „Kamiennik Wielki I” położonego na działce nr 644/1 obręb Kamiennik Wielki, gmina Milejewo.


2018 rok

28 grudnia 2018r. 

DECYZJA  Wójta Gminy Milejewo stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 8+300 w m. Jagodnik”

28 grudnia 2018r.

Postanowienie Wójta Gminy Milejewo dot. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 8+300 w m. Jagodnik”

28 grudnia 2018r. 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Milejewo dot. przedsięwzięcia polegającego na „na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 8+300 w m. Jagodnik”.


31 październik 2018r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo dot. przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża położonego na gruntach w miejscowości Kamiennik Wielki działka nr 635 obręb Kamiennik Wielki gm. Milejewo”.


19 czerwca 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Milejewo do roku 2022" oraz jego prognozy na oddziaływanie na środowisko

projektu  - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Milejewo do roku 2022"

prognoza na oddziaływanie na środowisko

Formularz uwag do POS (opiniowanie)


w dniu 27 kwietnia 2018 r. 

Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody "Zalesie"


2017 ROK

w dniu 29 sierpnia 2017r. (wtorek)

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania przez Wójta Gminy Milejewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo - Kamiennik Wielki - Pomorska Wieś (DW509) na odcinku od km 0+361 do 5+500"

w dniu 20 lipca 2017r. (czwartek)

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „OGRODNIKI III”, położonego na działce numer  7/11, obręb Ogrodniki, gmina Milejewo

w dniu 25 maja 2017r. (czwartek)

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "OGRODNIKI III" położonego na działce nr 7/11, obręb Ogrodniki, gmina Milejewo

w dniu 14 lutego 2017r. (wtorek)

Postanowienie Wójta Gminy Milejewo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie firmy wiatrowej składającej się z 18 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą , zlokalizowanej na terenie gminy Milejewo w miejscowościach: Huta Żuławska, Majewo, Milejewo , Zajączkowo i Rychnowy oraz miasta i gminy Tolkmicko w miejscowości Przybyłowo


2016 ROK

w dniu 21 września 2016r. (środa)

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

w dniu 8 sierpnia 2016r. (poniedziałek)

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

" Przebudowie drogi powiatowej nr 1144N na odcinku: Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509"

w dniu 1 luty 2016 r. (poniedziałek)

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo dot. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z opracowaniem "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Milejewo 2020+"

prognoza oddziaływania na środowisko dla PGN

w dniu 28.01.2016 r. (czwartek)

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo o wszczętym postępowaniu sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "OGRODNIKI III"


2015 ROK

w dniu 27.07.2015 r. (poniedziałek)

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo o wydanej decyzji środowiskowej w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Spółki Meblowej KAM S.j. w Milejewie

w dniu 17.07.2015 (piątek)

Obwieszczenie Wójt Gminy Milejewo o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

w dniu 02.06.2015 r. (wtorek)

Postępowanie w sprawie wydania przez Wójta Gminy Milejewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Spółki Meblowej KAM s.j. w Milejewie ul. Szkolna 5 o nową halę produkcyjno – magazynową”.

w dniu 02.04.2015 r. (czwartek)

Obwieszczenie Wójta Gminy Milejewo o wydanym postanowieniu dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej "Majewo"


2014 ROK

w dniu 31.07.2014 r. (czwartek)

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Milejewo dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej "Majewo"

w dniu 06.06.2014 r. (piątek)

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Majewo

 

w dniu 14.05.2014 r. (środa)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej


w  dniu 09.10.2013 (środa)

Obwieszczenie odmawiające zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej

w dniu 31.07.2013r. (środa)

Obwieszczenie odmawiające uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy, która będzie składała się z 18 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW

w dniu 25.10.2012r. (czwartek)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obrębie obszaru koncesji Młynary, w związku z planowaną zmianą koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Młynary, nr 2/2009/p realizowanego na terenie województwa warmińsko - mazurskiego - gminy Młynary, Milejewo, Tolkmicko, miasta Elbląg, Braniewo, Frombork, miasto Frombork, Płoskinia, Wilczęta.

 Postanowienie o zawieszeniu postępowania - wiatraki - plik do pobrania


MG-7624/2-5/08/12.RT
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z póź. zm.), art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.)

Marzec 2012

 


 

MG-7624/2-3/08/12.RT
OBWIESZCZENIE:
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.                   z 2008 r. nr 25, poz. 150 z póź. zm.), art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.)

Styczeń 2012

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przez Wójta Gminy Milejewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie w Miejscowości Milejewo, gmina Milejewo,na działce o nr ewidencyjnym 152/4, jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - plik do pobrania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przez Wójta Gminy Milejewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie podziemnej strzelnicy kulowej na działce nr 34/6 w miejscowości Jagodnik, gmina Milejewo” - plik do pobrania


 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przez Wójta Gminy Milejewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 38708 zlokalizowanej na wieży stalowej w miejscowości Pomorska Wieś, na działce nr 27 - plik do pobrania


Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w miejscowości Kamiennik Wielki -plik do pobrania

Obwieszczenie  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dwóch zatok autobusowych z ciągami pieszymi w pobliżu obiektu WD 15, w ciągu drogi krajowej S-22'' - plik do pobrania


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji położonego w granicach działki 137/2, km 2, obręb Milejewo, gmina Milejewo, budynku gospodarczego - wiaty, na tartak. [całość]


w sprawie przedsięwzięcia polegajacego na odbudowie zapory na zbiorniku TROYL w jagodniku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie podziemnych zbiorników paliw jednopłaszczowych na dwupłaszczowy – trzykomorowy w miejscowości Milejewo ul. Elbląska 77

 

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża zlokalizowanego na działce nr 7/10 km1 obręb Ogrodniki, gmina Milejewo [całość]

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji położonego w granicach działki 137/2, km 2, obręb Milejewo, gmina Milejewo, budynku gospodarczego - wiaty, na tartak.
[całość]

Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  polegającego na wydobywania kruszywa z udokumentowanego złoża położonego na działce 7/10 w Ogrodnikach.
[całość]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  polegającego na wydobywania kruszywa z udokumentowanego złoża położonego na działce 7/10 w Ogrodnikach.
[całość]


Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie akt danych dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych. [całość]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 18 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Milejewo.
 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania:
Wójt Gminy Milejewo, zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych  w Elblągu z siedzibą w Pasłęku ul. Dworcowa 6; 14-400 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1145 N Milejewo-Nowe Monasterzysko-Młynary odcinek Milejewo-Majewo [całość]

Zawiadomienie – obwieszczenie Wójt Gminy Milejewo zawiadamia Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi powiatowej Nr 1145 N Milejewo-Nowe Monasterzysko-Młynary odcinek Milejewo-Majewo [całość]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez – Zarząd Dróg powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1145 N Milejewo-Nowe Monasterzysko-Młynary odcinek Milejewo- Majewo [całość]

 Wójt Gminy Milejewo orzeka ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki - Stoboje, na obszarze oznaczonym w ewidencji gruntów działkami: 1, 2, 4, 3/1, 3/2, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 2, 23, 24, 29/2, 49, 64, 69, 82, 88 i 90. [zobacz całość]

Wójt Gminy Milejewo zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „METALMOR” H. Gałązka A. Pastuszak F. Tomaszewicz  z/s w Milejewie ul. Elbląska 67, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu o nową halę technologiczno – administracyjną w miejscowości Milejewo ul. Elbląska 67

 
Wójt Gminy Milejewo z a w i a d a m i a, że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono informacje o wniosku Gminy Milejewo w imieniu, której działa Biuro Projektowe CZECHPROJ Zdzisław Czechowski z/s w Braniewie ul. Królewiecka 13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje obejmującego swym zasięgiem teren Gminy Milejewo oraz częściowo Gminy Miasto Elbląg.

ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piastowo (obręb Piastowo, działki nr: 54/19, 54/17, 28/1, 28/2, 28/5 i 65, karta mapy 1, Gmina Milejewo).


 
 
ilość odwiedzin: 1655498

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X