ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Milejewo oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 6 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2014 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamienniku Wielkim

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 Wójta gminy Milejewo z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Milejewo w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Milejewo na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji, kryteriów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 2 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji  przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2017 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2017 rok - zał. nr 1, - zał . nr 2, - zał. nr 3,

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na przetargi ustne nieograniczone

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamienniku Wielkim oraz Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejewie

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy kierownika USC łączone ze stanowiskiem ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych w Urzędzie Gminy Milejewo

ZARZĄDZENIE NR 27/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na rokowania

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Huta Żuławska

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 7 maja 2018r.w sprawie powierzenia Pani Lidii Wojtynie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejewie

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Gil
(2018-01-03 09:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Gil
(2018-05-09 11:37:35)