Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie zastępcze w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

(tekst uchwały)


Zmiana Studium  - treść 

( zalącznik Nr 1)


Rysunek studium

(załącznik Nr 2)


Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

(załącznik Nr 3)